Exclusiv. Iată raportul pentru care Vrabie a bătut un consilier. Nereguli grave în activitatea fostului primar din Peștera

În anul 2013, Curtea de Conturi efectua un control la Primăria Peștera, în urma căruia inspectorul a încropit un raport cu toate neregulile pe care le-a găsit la instituția cu pricina. Raportul respectiv a fost mult timp subiect de gâlceavă între Vrabie și oponenții lui și, în ciuda faptului că fostul primar din Peștera nu s-a sfiit să mintă că documentul este public și poate fi văzut de oricine, adevărul este că raportul nu poate fi găsit online, nici pe site-ul Curții de Conturi și cu atât mai puțin pe site-ul Primăriei.

Ajuns în posesia noastră cu ajutorul unui coleg de presă, care l-a obținut la rândul său ”pe surse” și nu în mod oficial, raportul semnalează, așa cum ne-a atras atenția și colegul de presă, căruia îi mulțumim, o serie de ”haiducii”, ale primarului de atunci, Valentin Vrabie.

Să le luăm pe rând. În ceea ce privește exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare, inspectorul care a efectuat controlul a notat următoarele concluzii: ”Nu a fost parcursă faza de lichidare în cadrul procedurii de angajare, lichidare, ordonanţare şi plată. Nu s-a determinat şi nu s-a verificat realitatea sumelor datorate pe baza documentelor justificative care să confirme că bunurile au fost livrate, lucrările executate şi serviciile prestate. Documentele in baza cărora au fost efectuate plăţile nu au fost certificate de compartimentele de specialitate, iar pe aceste documente nu există înscrisă de către ordonatorul de credite sintagma „bun de plată”. În anul 2012 entitatea nu a aplicat principiul contabilităţii pe bază de angajamente, facturile emise de furnizori fiind înregistrate în contabilitate la momentul plăţii, nu la momentul angajării cheltuielii. Nu au fost respectate instrucţiunile de utilizare a conturilor pentru înregistrarea diverşilor creditori. Din verificarea soldului creditor al contului 462.22 ”Creditori” s-a constatat că în acest cont entitatea a înregistrat atât taxele de participare la licitaţii cât şi garanţia de participare la licitaţii. Taxele de participare la licitaţie reprezintă venituri ale entităţii şi trebuiau evidenţiate în conturile de venituri iar garanţia de participare la licitaţii pentru care nu a fost solicitată restituirea în termenul de prescripţie reprezintă venit al entităţii. Nu a fost restituită suma neutilizată de 151.000 lei, la care se adaugă foloase necuvenite de 10.577 lei, primită de UATC Peştera în baza H.G. nr. 255/2012 pentru plata unor arierate aferente cheltuielilor curente şi de capital precum şi pentru cofinanţarea unor proiecte cu finanţare externă nerambursabilă.

Raportul continuă apoi cu ”Modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul și la termenele stabilite de lege”. Și aici, inspectorul constată că ”În perioada 2010 – până la data controlului nu au fost înregistrate şi nu au fost depuse în contul de la trezoreria la care este arondată entitatea, încasările în numerar a contravalorii apei şi a impozitelor şi taxelor locale efectuate de către personalul cu atribuţii din compartimentele respective, în sumă estimată de 126.821 lei, la care se adaugă foloase necuvenite în sumă de 8.330 lei.”

Următoarea verificare a fost făcută în privința calității gestiunii economico financiare. Aici, inspectorul constată că: ”UATC Peştera nu a procedat la reevaluarea activelor fixe corporale potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003. În devizele de lucrări aferente lucrărilor de montaj/ remedieri defecţiuni şi intervenţii instalaţii termice, furnizorul a inclus în valoarea lucrărilor şi „cota aprovizionare transport”, articol neprevăzut în structura devizului general de lucrări reglementat de prevederile H.G. nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii. Entitatea a efectuat plăţi nelegale pentru servicii de certificare a situaţiilor financiare ale entităţii. UATC Peştera a efectuat o plată nelegală în sumă de 70.000 lei către SC ARCONI SRL numai în baza unei corespondenţe cu acestă societate comercială. Plata a fost efectuata în lipsa documentelor justificative şi cu încălcarea prevederilor OUG nr. 3/2013.

Salariaţii entităţii auditate au beneficiat nelegal în perioada ianuarie –aprilie 2012, în luna decembrie 2012 şi în perioada ianuarie-august 2013 de sume acordate de la capitolul bugetar ,,Bunuri şi servicii”, sub denumirea de ,,drepturi speciale”, în cuantum de 500 lei/lună/salariat. UATC Peştera nu a restituit sumele rămase neutilizate, acordate în baza HG nr. 85/2012, în valoare de 11.874,53 lei, până la data de 27 decembrie 2012, inclusiv, în conturile ordonatorilor principali de credite ai bugetelor din care acestea au fost încasate. Din verificarea documentelor justificative pentru sumele acordate unităţilor de cult, s-a constatat că entitatea nu a procedat la respectarea cadrului legal aplicabil pentru derularea unor astfel de activităţi reglementate în mod expres de legislaţia în vigoare, respectiv: O.G nr. 82/2001, H.G. nr. 1470/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001.

În actul de control întocmit s-au formulat recomandări cu privire la respectarea prevederilor legale privind încasarea veniturilor, efectuarea cheltuielilor si organizarea evidențelor contabile. Pentru abaterile constatate mai sus care nu au fost remediate în timpul auditului, directorul Camerei de Conturi Constanţa a emis decizie prin care s-a dispus luarea măsurilor legale de către conducătorul entităţii în cauză pentru remedierea deficienţelor constatate, urmărirea şi încasarea veniturilor, stabilirea mărimii şi întinderii prejudiciilor şi recuperarea acestora.

În acest moment, în comuna Peștera se desfășoară un nou control al Curții de Conturi iar dacă sursele noastre au dreptate, inspectorii veniți în control au constatat că niciuna dintre recomandările Curții de Conturi din 2013 nu au fost duse la îndeplinire. Vom reveni.

UATC-Pestera-page-001UATC-Pestera-page-002UATC-Pestera-page-003

Similar Articles

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Instagram

Most Popular